Algemene Voorwaarden


De algemene voorwaarden van HDM Nederland kunt u hier online inzien.

Wijzigingen voorbehouden, aan de online beschikbaar gestelde algemene voorwaarden van HDM Nederland kunnen geen rechten worden ontleend.

De meest recente algemene voorwaarden zijn van toepassing.

U kunt bij ons de meest recente versie opvragen, wij sturen u deze dan kosteloos toe.
Klik hier om contact met ons op te nemen.

 

Download

 

Algemene Voorwaarden HDM Nederland V 2024 101
PDF – 900,6 KB 46 downloads

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. HDM Nederland: HDM Nederland, gevestigd te Drunen onder KvK nr. 20120751.
 2. Klant: degene met wie HDM Nederland een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: HDM Nederland en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HDM Nederland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van HDM Nederland zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Een aanvaard aanbod of offerte dient binnen de zoals in Artikel 3.2 beschreven termijn schriftelijk bevestigd te worden door klant aan HDM Nederland.
 4. De in een aanvaard aanbod of offerte vermelde tarieven zijn maximaal 2 weken geldig gerekend na ontvangst van de in Artikel 3.3 beschreven bevestiging.
 5. De uit een aanvaard aanbod of offerte voortvloeiende overeenkomst blijft onverminderd geldig na de in Artikel 3.4 beschreven termijn.
 6. De in een aanvaard aanbod of offerte vermelde tarieven voor werkzaamheden, diensten en/of producten welke buiten de in Artikel 3.4 beschreven termijn geleverd en/of uitgevoerd worden gelden de op dat moment marktconforme tarieven.
 7. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 8. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4. Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt HDM Nederland zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt HDM Nederland slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Artikel 5.Prijzen

 1. Alle prijzen die HDM Nederland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die HDM Nederland hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan HDM Nederland te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door HDM Nederland een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. HDM Nederland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient HDM Nederland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. HDM Nederland heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal HDM Nederland prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met HDM Nederland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Artikel 6. Betalingen en betalingstermijn

 1. HDM Nederland mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. HDM Nederland mag tijdens en/of alvorens het uitvoeren van de overeenkomst deelbetalingen verlangen, ook wanneer dit niet in de offerte en/of overeenkomst is opgenomen.
 3. Door HDM Nederland verlangde deelbetalingen zijn niet afhankelijk van de tot dan toe daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, geleverde diensten en/of geleverde materialen en/of producten. Eventuele omschrijvingen met betrekking op deelbetalingen vermeld in de offerte/overeenkomst gelden uitsluitend ter indicatie. Klant kan hier geen rechten aan ontlenen of anderzijds diensten van HDM Nederland en/of producten van HDM Nederland verlangen.
 4. HDM Nederland is nimmer geacht deelbetalingen te specificeren of geacht te worden deze nader te verklaren c.q. onderbouwen.
 5. Deelbetalingen welke reeds zijn voldaan door klant zijn onherroepelijk. Er is geen recht op verrekening of terug betaling. Ook niet wanneer de overeenkomst wordt ontbonden onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden.
 6. De klant moet declaraties binnen 7 dagen  na factuurdatum aan HDM Nederland betalen, tenzij op de factuur een kortere betaaltermijn vermeld staat.
 7. Ook wanneer partijen met betrekking tot de betaaltermijn andere afspraken hebben gemaakt blijft de betaaltermijn zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel van kracht en is klant onverminderd in verzuim na het verstrijken van de betaaltermijn zoals vermeld in lid 6 van dit artikel.
 8. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat HDM Nederland de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 9. HDM Nederland behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HDM Nederland gerechtigd een rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en een rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Betaald klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HDM Nederland gerechtigd €40,- aanmanings- en administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat HDM Nederland de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan HDM Nederland. 
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag HDM Nederland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van HDM Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door HDM Nederland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan HDM Nederland te betalen. 

Artikel 8. Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is HDM Nederland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. HDM Nederland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan HDM Nederland, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 9. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10. Retentierecht 

 1. HDM Nederland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van HDM Nederland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan HDM Nederland.
 3. HDM Nederland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 11. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan HDM Nederland te verrekenen met een vordering op HDM Nederland. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

 1. HDM Nederland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van HDM Nederland op grond van wat voor met HDM Nederland gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan HDM Nederland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien HDM Nederland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft HDM Nederland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Artikel 13. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij HDM Nederland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft HDM Nederland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan HDM Nederland kan tegenwerpen.

Artikel 14. Levertijd 

 1. De door HDM Nederland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan HDM Nederland door HDM Nederland schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij HDM Nederland niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 15. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 16. Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 17. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan HDM Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan HDM Nederland, bij gebreke waarvan HDM Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 18. Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van HDM Nederland die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van HDM Nederland de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Artikel 19. Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 20. Montage/Installatie

Hoewel HDM Nederland zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 21. Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor HDM Nederland enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Artikel 22. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. HDM Nederland voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. HDM Nederland heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat HDM Nederland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat HDM Nederland tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 23. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan HDM Nederland.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert HDM Nederland de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door HDM Nederland redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 24. Werkplek

 1. De werkplek dient vrij toegankelijk te zijn voor HDM Nederland te tijde van de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden. De klant en/of opdrachtgever stelt hiervoor de benodigde middelen beschikbaar zoals: Sleutels, codes of persoonlijke aanwezigheid.
 2. De werkplek dient leeg, schoon en opgeruimd te zijn voor aanvang werkzaamheden, voor aankomst monteur op werkplek.
 3. De klant en/of opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek.
 4. De klant en/of opdrachtgever stelt sanitaire voorzieningen beschikbaar voor HDM Nederland en/of derden die namens HDM Nederland werkzaamheden uitvoeren op de werkplek, of in direct nabijheid van max. 50 meter vanaf de werkplek.
 5. Indien er geen sanitaire voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld op de werkplek of in directe nabijheid van maximaal 50 meter vanaf de werkplek, draagt de klant en/of opdrachtgever zorg voor het huren van de juiste sanitaire voorzieningen.
 6. Wanneer de werkplek niet voldoet aan een van bovenstaande behoud HDM Nederland zich het recht voor om de werkzaamheden te staken tot aan bovenstaande is voldaan.
 7. Wanneer de werkplek niet voldoet aan een van bovenstaande behoud HDM Nederland zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.
 8. Wanneer de werkzaamheden worden gestaakt zoals beschreven in Artikel 24.6 is HDM Nederland gerechtigd 400€ exclusief BTW te berekenen aan de klant en/of opdrachtgever per persoon dat door HDM Nederland op locatie is ingezet en aanwezig is.
 9. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd zoals beschreven in Artikel 24.7 dan treedt Artikel 32 in werking evenals overige artikelen met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 25. Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van HDM Nederland ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende HDM Nederland waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan HDM Nederland schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 26. Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van HDM Nederland een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van HDM Nederland waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27. Vrijwaring

De klant vrijwaart HDM Nederland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door HDM Nederland geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 28. Klachten

 1. De klant dient een door HDM Nederland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant HDM Nederland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen HDM Nederland uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat HDM Nederland in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klacht dient schriftelijk aan HDM Nederland gemeld te worden. U kunt hiervoor ook het online beschikbaar gesteld formulier gebruiken.
 6. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat HDM Nederland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 8. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 29. Retouren

 1. Het retour sturen van producten en/of artikelen besteld via onze webshop dient binnen 15 dagen na ontvangst aangemeld te worden door de klant via onze website door het online retourformulier in te vullen en te verzenden naar ons.
 2. Uitsluitend producten en/of artikelen aangemeld door het online retourformulier in te vullen en te verzenden naar ons worden in behandeling genomen.
 3. Binnen 14 dagen na verzending van het online retourformulier dient de klant het product retour te sturen naar HDM Nederland.
 4. Producten en/of artikelen die u retour wilt sturen mogen niet gebruikt en/of beschadigd zijn.
 5. Producten en/of artikelen die retour worden gestuurd omdat ze defect zijn komen uitsluitend in aanmerking voor retour wanneer het defect niet is ontstaan door toedoen van de klant. Alle defecten veroorzaakt door onjuist en/of onbehoorlijk gebruik zijn uitgesloten voor retour.
 6. Verpakkingen van producten en/of artikelen kunnen voorzien zijn van zegels. Wilt u een verzegeld product en/of artikel retourneren dan dienen deze zegels intact te zijn.
 7. Terugbetaling van de aankoopsom van het product en/of artikel vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het product en/of artikel.
 8. Voldoet het geretourneerde product en/of artikel niet aan de voorwaarden zoals is beschreven in dit artikel dan is HDM Nederland gerechtigd de retour niet te aanvaarden en heeft u geen recht op terug betaling van de aankoopsom van het product en/of artikel.

Artikel 30. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan HDM Nederland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling HDM Nederland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Artikel 31. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als HDM Nederland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan HDM Nederland verschuldigd zijn. 

Artikel 32. Aansprakelijkheid HDM Nederland

 1. HDM Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien HDM Nederland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. HDM Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien HDM Nederland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 33. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van HDM Nederland vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 34. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer HDM Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door HDM Nederland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat HDM Nederland in verzuim is. 
 3. HDM Nederland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien HDM Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 35. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van HDM Nederland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan HDM Nederland kan worden toegerekend in een van de wil van HDM Nederland onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van HDM Nederland kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor HDM Nederland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat HDM Nederland er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. HDM Nederland is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 36. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Artikel 37. Wijziging algemene voorwaarden

 1. HDM Nederland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal HDM Nederland zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Artikel 38. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van HDM Nederland. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 39. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat HDM Nederland bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 40. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HDM Nederland is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.